LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THUẾ TNDN NĂM 2023

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THUẾ TNDN NĂM 2023

1. Tạm nộp thuế TNDN quý

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/10/2022), việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý năm 2023 có điểm khác biệt so với đầu năm 2022 như sau:

– Về số tiền thuế TNDN tạm nộp quý:

Tổng số thuế TNDN mà doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm (trước đây, doanh nghiệp tạm nộp 03 quý đầu không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm).

– Về thời hạn tính số tiền thuế chậm nộp quý:

Số tiền chậm nộp do nộp thiếu số thuế phải tạm nộp quý năm 2023 (tức là số tiền thuế đã tạm nộp cho 04 quý thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm) sẽ được tính kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trước đây, thời hạn tính số tiền thuế chậm nộp được tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ THUẾ TNDN NĂM 2023

2. Các trường hợp được giảm thuế TNDN 2023

a. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực tế chi thêm cho lao động nữ nếu hoạch toán riêng được (Theo quy định tại tiết a điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC).

b. Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số thì doanh nghiệp được giảm thuế TNDN phải nộp tương ứng với số tiền thực tế chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số nếu hoạch toán riêng được, bao gồm:

(1) Học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

(2) Tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định

c. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

Những doanh nghiệp hoạt động về các lĩnh vực này sẽ được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp tính trên trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC

Địa chỉ: 179 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Web: https://tanngoctax.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/dvketoanthuetphcm/

Related posts