Archive for Tag: thuế TNDN

Nghị định số 91/NĐ91

09 điểm mới Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 𝟵𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝗡Đ-𝗖𝗣 để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Nghị định số 91 có hiệu lực thi hành...