Archive for Category: Chính sách mới

Nghị định 94 năm 2023

Nghị định 94 năm 2023

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Thống nhất tại...