CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP TRONG NĂM 2022

CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP TRONG NĂM 2022

Hầu như mỗi năm Tấn Ngọc đều gặp phải các công ty bị phạt do nộp chậm, nộp thiếu thậm chí là không nộp tờ khai cho Cơ quan thuế do không nắm rõ quy định. Và hẳn các khoảng phạt này dù không lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến Doanh nghiệp dù ít dù nhiều về thời gian, tiền bạc. Dưới đây là các loại tờ khai thuế mà Doanh nghiệp phải nắm chắc. Nếu không nộp hoặc chậm nộp sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

Các tờ khai cần nộp trong năm
Lưu ý nộp các tờ khai đúng hạn nhé

I. CÁC LOẠI Tờ khai THUẾ PHẢI NỘP HÀNG QUÝ/THÁNG1.

 1. Giá trị gia trăng (GTGT):

Trước tiên, bạn cần xác định Doanh nghiệp mình cần kê khai thuế GTGT theo Tháng hay Quý kê khai theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp.

=> Việc này rất quan trọng vì từ đó bạn sẽ chọn được mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp.

a. Cách xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng:

 – Doanh nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý. (Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng sẽ dựa vào doanh thu để xác định).

– Doanh nghiệp đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì được kê khai theo quý. Nếu lớn hơn 50 tỷ thì phải khai theo tháng.

– Và việc kê khai này sẽ thực hiện ổn định trọn năm dương lịch.

b. Cách xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp:

– Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên, và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ 1 năm, thì sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.

c. Các tờ khai phải nộp:

– Kê khai theo phương pháp khấu trừ: Cần nộp tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Lưu ý: Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì được chọn kê khai theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

– Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

+Trực tiếp trên GTGT: Nộp tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT
+ Trực tiếp trên doanh thu: Nộp tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT

  • CHÚ Ý:

– Trong Tháng hay Quý dù có phát sinh hay không phát sinh thì các bạn vẫn phải nộp tờ khia GTGT nhé. Đây là lỗi mà rất nhiều Doanh nghiệp vướng phải đấy.

– Nếu Không phát sinh thì các bạn Tích vào – Chỉ tiêu [21]: “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.

2. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì doanh nghiệp được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý.

– Thuế TNCN thuộc loại khai theo tháng (Tức Doanh nghiệp sẽ khai theo tháng)

Các doanh nghiệp nộp mẫu tờ khai TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN.

  • Lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ nhân viên nào trong tháng hoặc trong quý thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai.

    -> Nếu có trả lương, thì dù có phải nộp thuế hay không nộp thuế TNCN thì phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

– Nếu doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải làm báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý.

3. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN):

Hàng quý, căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán của doanh nghiệp, bạn sẽ tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp. Trong trường hợp phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần nộp thuế TNDN đó, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý).

  • Lưu ý:

– Mặc dù là tiền thuế TNDN cho doanh nghiệp tự tạm tính rồi nộp NHƯNG tổng số thế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

– Trường hợp nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Theo quy định, hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quý.

– Mẫu báo cáo tình hình: BC26-AC

  • Lưu ý:

– Tất cả mọi doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, kể cả doanh nghiệp mới thành lập. Ngoại trừ những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm báo cáo hóa đơn theo tháng.

– Trong kỳ nếu doanh nghiệp phát sinh hóa đơn nào thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

II. THỜI HẠN NỘP CÁC TỜ KHAI THUẾ THEO THÁNG, QUÝ

  1. Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế:

Kế toán viên cần chú ý về thời hạn nộp báo cáo thuế để tránh bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, thời hạn như sau:

– Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

– Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

  1. Thời hạn nộp tiền thuế các loại:

– Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

– Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

 Như vậy:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng là Thời hạn nộp tiền thuế (nếu có).

 – Nếu DN bạn kê khai theo Tháng: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có)  => Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Để hiểu rõ hơn về lịch nộp các loại tờ khai thuế theo tháng và theo quý các bạn xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2022

Related posts