Archive for Tag: Quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023

Hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền và đối với cá nhân tự quyết toán...