Events for Tháng Hai 2024

Latest Past Events

Phát hành báo cáo kiểm toán

✪ Thảo luận vấn đề phát sinh và khuyến nghị với những người có liên quan, nếu được coi là trọng yếu, sẽ được báo cáo tới Ban Giám đốc. ✪ Trình tới ban Giám đốc Quý khách hàng một Thư quản lý ✪ Tóm tắt các vấn đề tồn tại và rủi ro tiềm tàng […]

Thực hiện kiểm toán

✪ Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ ✪ Thực hiện các chương trình, chiến lược kiểm toán đã thống nhất ✪ Soát xét rủi ro thuế trong phạm vi kiểm toán

$20

Thống nhất chiến lược

The Corn Palace 601 N Main St, Mitchell

✪ Thảo luận phương pháp tiếp cận kiểm toán với Quý khách hàng. ✪ Quý khách hàng sẽ có cơ hội góp ý kiến cho quá trình xây dựng chiến lược và đảm bảo rằng mọi vấn đề mà Quý khách hàng quan tâm đều được đề cập tới.

free